“Dzīves vieduma rokasgrāmata – Ievads Ājurvēdas zinātnē”, Dr. Vikrams Čauhans (M.D.)
 14,90 Pievienot grozam

“Dzīves vieduma rokasgrāmata – Ievads Ājurvēdas zinātnē”, Dr. Vikrams Čauhans (M.D.)

 14,90

Indijas klīnikas Planet Ayurveda dibinātāja un galvenā ārsta doktora Vikrama Čauhana grāmatas “Dzīves vieduma rokasgrāmata” pirmais izdevums latviešu valodā.

Ir noliktavā

Iegādājieties vairāk par Є108 un saņemiet papildus 10% atlaidi!
Atlicis mazāk nekā 80 vienumu!

Apraksts

“Ājurvēda ir viens no tradicionālajiem, Indijā kopš seniem laikiem praktizētajiem slimību dziedināšanas veidiem, izmantojot dabas līdzekļus.

Tā ir Dieva dāvana cilvēces labklājībai.”

Dr. Vikrams Čauhans, M.D., B.A.M.S.

Krāsaina grāmata, 120 lapās.
Pārklāts papīrs, lakots mīkstais vāks.
Pirmais izdevums latviešu valodā.
Tirāža 1000 eksemplāru.

Priekšvārds

Dr. Madans Gulati

Ājurvēdas Medicīnas zinātņu doktors

Direktora vietnieks,

Indijas AYUSH (Ājurvēdas, Jogas, Naturopātijas u.c. alternatīvās medicīnas) Ministrijas Čandigarhas Departments

…”Atskatoties uz savu vairāk nekā trı̄sdesmit gadus ilgo Vaidya (Vaidya – Ājurvēdas ārsts, praktik̦is – šeit un turpmāk skat. terminu skaidrojošo vārdnı̄cu grāmatas pielikumā. tulk. piez.) personı̄go pieredzi Ājurvēdas zinātnē, es turpinu šaubı̄ties par to, cik lielā mērā atbilstoši ir dēvēt Ājurvēdu par «Indijas medicı̄nas sistēmu».

Skaidrs, ka tā ir piederı̄ga Indijai, bet vai tikai kā “medicı̄nas sistēma”? Gadu gaitā, esmu guvis pārliecı̄bu, ka apzı̄mēt Ājurvēdu tikai un vienı̄gi kā vēl vienu “medicı̄nas sistēmu” ir visai tuvredzı̄ga rı̄cı̄ba. Kā tas secināms no paša vārda “Ājurvēda” nozı̄mes, tā ir zināšanu kopums par dzīvi tās veselumā. Manuprāt, nevienai citai mūsdienās pastāvošai veselı̄bas veicināšanas sistēmai neizdodas tādā mērā sasniegt Pasaules Veselı̄bas organizācijas definēto veselı̄bas jēdzienu, kurš ir:

“Veselība ir pilnīgas fiziskas, garīgas un sociālas labklājības stāvoklis, nevis tikai saslimšanas vai simptomu neesamība».

Ājurvēda nodrošina ne tikai šo veselı̄bas apsolı̄jumu, tā sniedz vēl vairāk. Tā sniedzas tālāk un piedāvā vēl apjomı̄gāku laba veselı̄bas stāvokl̦a jēdzienu, kur bez fiziskās, sociālās un mentālās veselı̄bas, cilvēks iegūst arı̄ veselı̄bas garı̄guma dimensiju. Labs būs tas Ājurvēdas students, kurš apzināsies savu individuālo izzin̦as spēju robežas šajā dižajā zinātnē un filozofijā, kas ir attı̄stı̄jusies gadu tūkstošiem, pateicoties Indijas riši (dižgaru) veiktajiem eksperimentiem un intelektuālajam darbam.“…

Papildu informācija

Svars 100 g
Dimensijas 15 × 10 × 2 cm